اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مجوز کار کانادایی جایگزین Owner Operator برای کارآفرینان مهاجر است