اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

ارزیابی تأثیر بازار کار کانادا (LMIA)