اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اقامت دائم کانادا از طریق سرمایه گذاری