اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

جریان جهانی استعدادها، تعهد کانادا به کارگران ماهر