اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

تغییر وضعیت اداره مهاجرت کانادا به NOC