اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مهاجرت به کانادا در سال 2022 تغییرات عمده ای در NOC ایجاد می کند