اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

نحوه کسب امتیاز برای پیشنهاد کار در اکسپرس اینتری