اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا به دنبال جذب استعدادهای تکنولوژی و فناوری