اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

گزینه‌های مختلف برای اجازه ی کارآفرینی در کانادا