اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.