اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چگونه کارفرمایان کانادایی مهاجران را بطور دائم استخدام کنند ؟