اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اجازه کار بعد از تحصیل PGWP