اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

دوره ی ابتدایی و متوسطه کانادا (K12)