اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مهاجرت از طریق برنامه‌های استانی کانادا