اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اکسپرس انتری (Express Entry)