اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اگر والدینم کانادایی باشند، آیا من شهروند کانادا هستم؟