اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

Manitoba PNP تعداد 443 نامه مشاوره برای درخواست LAA به نامزدهای استانی ارسال کرد