اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

B.C. می‌گوید جنسیت در کارت‌های شناسایی اکنون بدون تأیید پزشک قابل تغییر است