اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

Mistakes Reading test (Reading)