اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چندین راه سرمایه گذاری تجاری در سراسر کانادا از طریق برنامه های PNP وجود دارد