اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

حداقل مبلغ سرمایه گذاری در کانادا در یک نگاه کلی