اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اکسپرس انتری : کانادا رکورد PNP را مجدد شکست