اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

گزینه هایی برای ماندن در کانادا پس از انقضای (PGWP)