اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

شهروندی ترکیه از طریق برنامه سرمایه گذاری در زمینه خرید ملک